příklady z praxe

Česká spořitelna
Boříme bariéry uvnitř i navenek

Program „Diversitas" existuje v České spořitelně od roku 2008. Podpoře osob se zdravotním postižením se věnuje projekt „Transition - Bez bariér", jehož součástí jsou stáže pro OZP s možností následného uplatnění. Osvětu šíří Česká spořitelna nejen uvnitř firmy, v podobě školení ve vhodném přístupu ke zdravotně handicapovaným klientům a kolegům, ale i směrem ven. ČS má 256 bankomatů umožňujících obsluhu slabozrakým a nevidomým klientům, zákazníci s poruchou sluchu mohou ve 26 pobočkách využít tzv. simultánní přepis. 

 

GE Money Bank
Podpora jedinečnosti každého zaměstnance

Princip rovných příležitostí se v GE Money Bank uplatňuje se při sestavování pracovních týmů i při vytváření flexibilních možností práce. Program „GE Rozmanitě", který vzniknul v roce 2012, umožňuje lidem práci z domova, na částečný úvazek a také uplatnění hendikepovaným uchazečům. Dále podporuje pracující rodiče i zapojení těch, kteří jsou na rodičovské dovolené. Zaměstnancům nabízí možnosti dalšího vzdělávání a koučink, mimo jiné s cílem vyrovnávat poměr žen a mužů na všech úrovních řízení.

GlaxoSmithKline
Zdravá firma aneb Zdraví zaměstnanci = základ trvalé udržitelnosti

Péče o zaměstnance přináší ovoce

Programy na podporu zdraví zavádí GlaxoSmithKline v České republice od roku 2012. Jsou určeny všem zaměstnancům a jejich součástí je trénink zachování energie a odolnosti, preventivní zdravotnický program a možnost expertního dobrovolnictví. Tento celostní přístup zohledňuje význam životního naplnění a rodinného života a umožňuje zájemcům rozvoj nejrůznějších dovedností v netradičním prostředí. Firmě se tak podařilo zvýšit výkonnost pracovníků o 10 % a snížit nemocnost o 12 %.

IBM Česká republika
Diverzita jako zdroj inovací a konkurenční výhoda

IBM je otevřená všem a vytváří příležitosti pro uplatnění nejrůznějších znevýhodněných skupin. Kromě podpory a rozvoje talentu žen, příslušníků různých národností, osob s postižením a možností pro studenty pamatuje také na věkovou diverzitu a důležitost smíšených pracovních týmů. IBM zaměstnává osoby s postižením, romským studentům nabízí stáže s možností následného uplatnění, pomáhá lidem, kteří opouštějí brány věznic, vrátit se zpět do života a na pracovní trh.

Microsoft
Větší flexibilita, více žen a mladých lidí

V oblasti IT je rozmanitost velkou výzvou, ať už věková, genderová či kulturní. Společnost Microsoft na ni odpovídá projektem „Opening Windows", který zahájila před pěti lety s ambicí zvýšit podíl žen v nejvyšším vedení i ve firmě vůbec. Jeho součástí je program SWIM, který nabízí ženám mentoring a možnost dalšího rozvoje. Rozmanitost pracovních týmů podporuje také celofiremní strategie „Práce odkudkoli", která zaměstnancům umožňuje volbu místa, kde pracují, i větší časovou flexibilitu. Mladí absolventi mohou nabýt potřebné zkušenosti v rámci programu MACH.

PRK Partners
Ideální spojení profesního i osobnostního rozvoje

Dlouhodobé vztahy prospívají lidem i byznysu
PRK Partners klade důraz na příležitosti k profesnímu růstu a seberealizaci. Většina partnerů firmy vzešla z původních koncipientů a advokátů, které si firma vychovala. Stejný přístup se zde uplatňuje i ke stávajícím zaměstnancům. PRK Partners nabízí možnost práce z domova a flexibilní pracovní úvazky (například těm, kdo se připravují na advokátské zkoušky nebo mají malé děti), studentům práv umožňuje získat praxi, právníkům nabízí možnost publikovat v širokém spektru médií. Nezapomíná ani na seniorní pracovníky, jejichž zkušenosti jsou přínosem pro mladé advokáty.

Siemens
Důraz na odpovědnost a rozmanitost

Projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením byl ve společnosti Siemens zahájen v červnu 2012, kdy proběhla úprava příslušné legislativy. Strategie firmy v této oblasti zahrnuje flexibilní úvazky pro zaměstnance se zdravotním postižením, aktivní vyhledávání vhodných pracovníků se ZP a nákup zboží v režimu náhradního plnění. Praktickým příkladem je založení chráněné dílny v závodě SEM v Mohelnici nebo pilotní projekt v divizi GSS v Ostravě.

Skupina ČEZ
Příležitosti pro postižené i v energetice

V energetickém odvětví není zaměstnávání osob se zdravotním postižením snadné, přesto se společnost ČEZ snaží o systematická zlepšení. Změny se týkají náboru a výběru pracovníků, zahrnují evidenci vhodných pracovních míst, technická opatření umožňující uplatnění OZP a školení manažerů ohledně zaměstnávání těchto pracovníků. Proces změn zahájený v roce 2012 je zhruba v polovině, přesto se již podařilo zvýšit podíl zaměstnaných OZP, a to i v době snižování počtu zaměstnanců.

STEM/MARK
SVOBODNÝ STEM/MARK

Firma, co naslouchá svým lidem
STEM/MARK důsledně směřuje k tomu, aby se stal tzv. svobodnou firmou. V praxi to znamená, že přenáší větší podíl rozhodovacích pravomocí na zaměstnance. Nábor nových lidí musí projít schválením všech budoucích kolegů, diskutuje se o přerozdělování prémií, o zveřejnění platů všech zaměstnanců (tedy i manažerů), probíhají pravidelné debatní snídaně, jichž se účastní téměř polovina firmy. Lidé ve STEM/MARK mají možnost pracovat z domova a firma pamatuje i na jejich tělesné zdraví - například tak, že zaměstnancům hradí masérské služby v pracovní době.

UNILEVER Lamplighter
Zdravotní program pro zaměstnance Unileveru

Lepší životospráva zajišťuje lepší výkon
Podpoře zdravotního stavu zaměstnanců se věnuje program „Lamplighter", který byl v české pobočce pilotně spuštěn v roce 2012. Jeho cílem je zlepšit výživu, fyzickou kondici a celkové zdraví zaměstnanců v Unileveru. Součástí programu, do něhož se přihlásila téměř polovina pracovníků, je vyhodnocení zdravotního stavu a osobní rozvojový plán pro každého. Zaměstnanci pak mají možnost účastnit se pravidelného cvičení, workshopů, masáží a dalších aktivit.


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

TOP OF 2017 podporují: