příběhy firem

Reporting udržitelnosti v ČSOB

Odpovědnost za strategii odpovědnosti a udržitelnosti spočívá v případě ČSOB přímo na jednom ze členů představenstva, Petru Hutlovi. Ten zároveň zastupuje banku ve strategických diskusích o dalším směřování na úrovni Skupiny KBC. CSR report skupiny ČSOB (banka jej vydává pod názvem Zpráva skupiny ČSOB společnosti) před jeho publikací schvaluje celé představenstvo, které si uvědomuje význam a přínos strategie udržitelnosti a odpovědnosti nejen pro banku, ale i celou skupinu. „Důraz kladou i na naše vstupy do mezinárodní zprávy za Skupinu KBC," doplňuje Eva Horucková, která v CSR útvaru za přípravu zprávy a podkladů pro KBC odpovídá.

Data do zprávy jí poskytují všechny relevantní útvary, klíčová jsou přitom - vedle těch, která zajišťuje a sleduje přímo ona - ta od HR a dceřiných společností. „Sbíráme data, která jsou porovnatelná napříč celou Skupinou KBC, přičemž od původní myšlenky sbírat co nejširší paletu dat jsme se posunuli k důrazu na kvalitu. Soustředíme se na zákazníka, zaměstnance, životní prostředí a ekonomické ukazatele," vysvětluje. Report ČSOB se řídí standardy GRI (Global Reporting Initiative), reflektuje však i SDGs (Sustainable Development Goals / Cíle udržitelného rozvoje).  

 

ČSOB nezpracovává report i za některou další zemi vyjma České republiky, ale naopak poměrně detailní vstupy dodává do zprávy Skupiny KBC (Sustainability Report 2017), která v konsolidované podobě poskytuje obrázek o celé koncepci udržitelnosti doplněný o konkrétní kroky a milníky aktivit týkajících se principů CSR.

 

Konzistence, vzájemná porovnatelnost a kvalita sbíraných dat se zlepšuje rok od roku. „Nemůžeme tvrdit, že náš proces je dokonalý. Pořád zvažujeme, ze kterého úhlu se na věc dívat," uvádí Eva Horucková kriticky. Důraz klade na to, aby zpráva obsahovala informace, které jsou zajímavé nebo podstatné pro stakeholdery. I z toho důvodu zvažuje ČSOB uspořádat po dvouleté přestávce, kdy zpětnou vazbu banka čerpala z průzkumů spokojenosti zaměstnanců a externích průzkumů veřejnosti, stakeholder dialog. Zároveň pro inspiraci neustále sleduje, jak reportuje nejen konkurence, ale i jiné společnosti mimo finanční svět. Hlavním zdrojem podnětů ale zůstává mateřská společnost a banky v jiných zemích, které jsou součástí skupiny.

 

Po vzoru KBC přijala ČSOB různé politiky, a to i ve vztahu k dodavatelům. „Požadujeme od nich, aby se chovali ohleduplně k životnímu prostředí, respektovali lidská práva apod. Nedílnou součástí kontraktu s dodavatelem je závazek k respektu principů, které ctí ČSOB a KBC," říká Eva Horucková. Zpráva i webové stránky banky uvádějí výčet všech politik, kterými se banka řídí, a ty platné externě zveřejňují v plném znění - například opatření týkající se praní špinavých peněz či oznamování trestné činnosti. Řada politik, které korigují chování uvnitř firmy, je pak publikována interně.

 

Finanční instituce v některých kategoriích, primárně těch, kde má k dispozici jasná data - např. ke spotřebě energií, sleduje a vyhodnocuje cíle, k nimž se zavázala. V souvislosti s environmentální a energetickou politikou, které má nově certifikované, tak jde třeba o nákup zelené energie, snižování produkce odpadu apod. V rámci transparentnosti a důvěryhodnosti svých iniciativ ČSOB ve svých reportech uvádí i méně příznivé výsledky a informace.

 

Nefinanční zpráva není - na rozdíl od výročních zpráv ČSOB (zpráva za rok 2017) - auditována nezávislou třetí stranou. Z pohledu banky to není nezbytné - za dostačující doklad relevance považuje ocenění, která CSR zprávy publikované ČSOB získávají - například v kategorii Odpovědný reporting TOP OF 2017. Do budoucna zvažuje integraci nefinanční zprávy o udržitelnosti do výroční zprávy banky.

 

A před jakými výzvami ČSOB stojí? „Rádi bychom byli referencí na trhu a naším přístupem inspirovali," uzavírá Eva Horucková, CSR specialistka ČSOB. 

 

příběhy firem
12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: