příběhy firem

Jak reportuje Český aeroholding?

Český aeroholding se nefinančnímu reportingu věnuje od roku 2010 a aktuální Zpráva o udržitelném rozvoji je spolu s předchozími k nalezení v online archivu.

V roce 2017 si firma vysloužila zlaté ocenění v kategorii Odpovědný reporting TOP Odpovědné firmy, v přístupu k reportingu ale nepolevuje a snaží se formu i zpracování neustále vylepšovat. Znát je to i rozsahu zprávy: před 8 lety se vešla na 15 stran, ta nejnovější už má stran 73. Nárůst obsahu souvisí se vzrůstající angažovaností letiště v přístupu k udržitelnosti, ale je dán i snahou o zajímavost a přehlednost.

„Do samotné tvorby nefinančního reportu top management příliš nezasahuje. Nicméně veškeré významné kroky z oblasti udržitelného přístupu, jako je např. nastavování cílů i jejich průběžné vyhodnocování, schvaluje. Jelikož máme nastaven přístup transparentní a otevřené komunikace, je zřejmé, že data důležitá pro naše stakeholdery bude report obsahovat, a to samozřejmě i ta negativní," uvádí Hana van der Hoeven, specialistka firemní odpovědnosti společnosti Letiště Praha.

 

Tvorbu reportingu řídí Oddělení firemní odpovědnosti, které je součástí útvaru Externí a interní komunikace. S ohledem na široký záběr aktivit a odbornost některých témat, která letiště pokrývá, je zásadní spolupráce napříč celou společností. I proto vznikla nová skupina CSR board, kterou tvoří zástupci různých útvarů a jejímž cílem je především prosazování zajímavých myšlenek týkajících se udržitelného podnikání a jejich efektivní realizace.

 

„Letos jsme poprvé při tvorbě nefinančního reportu vycházeli ze standardu GRI, který jsme si zvolili jako nejčastěji používaný rámec v mezinárodním prostředí. Zároveň při sdělování informací o našich aktivitách v ochraně životního prostředí se řídíme požadavky ISO 14001, které  máme certifikované od roku 2002," vysvětluje Hana van der Hoeven, kterou při zpracování dokumentu inspirují i zprávy jiných letišť.

 

Fakta o zprávě:

  • obsahuje základní data za všechny dceřiné společnosti, data za dodavatele zahrnuta nejsou;
  • její příprava trvala 5 měsíců, včetně připomínkování a odsouhlasení napříč firmou a překladu do angličtiny;
  • reflektuje očekávání stakeholderů, snimiž firma vede průběžný dialog a kjejichž oslovení využívá různé formy komunikace: společná setkání, dotazníky, zpravodaje a webové stránky;
  • neprochází externím auditem;
  • uvádí i méně příznivé informace: „Nepříznivé výsledky mají většinou důvod a jenom jejich dobré zmapování a analýza může přinést rychlý návrh řešení. Vynechávání informací může celou náplň reportu dost zkreslit, což je krátkozraký přístup. Důvěra je velmi cenná a dá se rychle ztratit," uvádí Hana van der Hoeven.

 

Ambice Českého aeroholdingu do budoucna:

  • zprávu za rok 2018 začne připravovat ještě před koncem reportovaného období scílem publikovat dokument co možná nejdříve po začátku roku 2019;
  • s ohledem na zájem poznat lépe firmu, se kterou spolupracuje, bude zavádět tzv. Compliance dotazník, jehož prostřednictvím bude zjišťovat nefinanční informace obchodních partnerů podstatné pro nastavení transparentního obchodního vztahu;
  • chce se zaměřit nejen na vyhodnocování stanovených cílů, ale primárně na jejich správné a motivační nastavení.

 

Společnost zveřejňuje také Environmentální politiku, Pravidla chování a etické principy, které definují mj. i pravidla prevenci nekalých jednání včetně korupce, a Politiku prevence závažných havárií, které jsou dostupné veřejně. Pravidelně je firma - spolu s dalšími strategiemi interního charakteru - připomíná i zaměstnancům. Na základě častých požadavků obyvatel z okolí letiště například na důvody využívání jednotlivých vzletových a přistávacích drah začalo letiště tyto informace zveřejňovat online. Na stejném místě najde zájemce i výsledky měření hluku v konkrétních lokalitách v okolí.

 

„Nejsem přílišnou zastánkyní regulací, a to ani v nefinančním reportingu. Někdy jsou lepší motivací požadavky, připomínky a nároky zákazníků a ostatních stakeholderů. Věřím, že i bez regulací a zákonných povinností přibude firem, pro které bude udržitelný způsob podnikání, a následně pak reportování, důležitý. V současnosti už nejde o volbu, ale nutnost," uzavírá Hana van der Hoeven.

 

12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: