příběhy firem

Nefinanční reporting z pohledu O2

Společnost O2 Czech Republic a.s. je jednou z několika firem v České republice, kterých se podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví týká počínaje letošním rokem povinnost reportovat nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, a to v souladu s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU do českého právního systému.

Zpráva o nefinančních ukazatelích doplňuje Výroční zprávu za rok 2017 společnosti.

 

Všechny informace, které jsou součástí nového typu zprávy, O2 dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje s cílem dosahovat co nejvyšší efektivity a udržitelného úspěchu v podnikání a obecně působení na českém (a slovenském) trhu. Nová povinnost, které musí dostát, je tak něčím navíc, co společnost sice co nejodpovědněji splní, ovšem bez jasného povědomí o dalším přínosu takové zprávy. Je zřejmé, že i proto se management firmy ptá, za jakým účelem má zpráva o nefinančních ukazatelích v pravidelném ročním intervalu vznikat, kdo ji čte, pro koho je důležitá, zda s ní pracují kontrolní orgány a případně jaké.

 

„Jednoznačně však nezpochybňuji zajímavost zprávy například pro komunitu lidí pohybujících se a zajímajících se o oblast CSR a udržitelnosti, nebo pro studenty, kteří se tématu věnují ve svých diplomových pracích. Podobně může být vyhledávána mladými lidmi, kterým je problematika udržitelnosti bližší a zjišťují postoj k těmto tématům u svých potenciálních zaměstnavatelů. Zájem o dokument jsem zaznamenala i mezi kolegy na úrovni našeho středního managementu, kteří zprávu zčásti vnímají jako představení své práce, a zejména ji - v její stručnosti a přehlednosti - vítá oddělení Compliance, které řeší různé stížnosti, reklamace a některé regulatorní otázky. Na takto vzniklý ucelený materiál mohou odkazovat, neboť představuje, co děláme, co řešíme, co přinášíme společnosti a co vše za naší prací stojí. Náš byznys popisujeme laicky, nikoli jen čísly, za kterými si málokdo umí něco konkrétního představit," vysvětluje CSR manažerka O2 Marie Mališková. Ze zprávy podle ní vyplývá, jak společnost funguje, na jak komplexním systému stojí a kolik hovorů díky tomu uskuteční nebo kolik dat přenese, a jak je tento sektor důležitý pro infrastrukturu. Stejně tak je zřejmé, že pro to, aby vše fungovalo, jak má, je třeba investic, které umožní, aby všechno šlapalo a drželo krok s dobou.

 

Nově publikovaná Zpráva o nefinančních ukazatelích 2017 je první svého druhu, kterou O2 vydává. Kapitoly věnované udržitelnosti a odpovědnosti byly pravidelně součástí výročních zpráv společnosti, své zprávy publikuje pravidelně také Nadace O2.

 

Co ve zprávě O2 také najdete?

  • Srozumitelně popsaný obchodní model, který se soustředí na zákazníka
  • Měřitelné ukazatele týkající se například životního prostředí
  • Představení toho, co lidé vO2 přinášejí společnosti, co O2 přináší svým zaměstnancům a jaký dopad má O2 ve prospěch komunit
  • Jasné shrnutí všech opatření a politik, které spoluvytvářejí firemní kulturu - ať už jde o etický kodex nebo protikorupční nástroje

 

Zpráva dodržela zadání managementu, který kladl důraz na stručnost a srozumitelnost. Práce za ní je ovšem dost. Vychází z podkladů od Compliance, právníků, HR oddělení a dalších, přičemž nejvíce času na ní strávila CSR manažerka. Naštěstí O2 všechna potřebná data - finančního i nefinančního charakteru - sbírá a přehledně shromažďuje. Stejně je tomu i u dceřiné společnosti na Slovensku, jíž se dokument také věnuje. Dalším zdrojem informací byly průzkumy mezi zaměstnanci, svou roli sehrály i odbory. O2 využilo také výstupy z pravidelného CSR Reputation Research, který připravuje výzkumná agentura IPSOS. Inspirací při přípravě byly samozřejmě i jiné zprávy, tak aby byla umožněna srovnatelnost, což byl jeden ze záměrů nové legislativní povinnosti. Zákonné nastavení je však nakonec velmi volné a je tak jen na přístupu firem, zda možnosti porovnání dodrží.

 

Zpráva odráží principy Cílů udržitelného rozvoje přijatých OSN, ale přímo na konkrétní cíle neodkazuje. Primárně sleduje povinné informace vyžadované zákonem a dále mezinárodní sektorová doporučení a účetní standardy. Zpráva za rok 2017 neprošla auditem, ten se uskuteční až v roce 2019. O2 připouští úvahy, že by zpráva o nefinančních ukazatelích mohla být nedílnou součástí výroční zprávy. Oběma zprávám by to mj. dodalo na přehlednosti, protože zejména dokument o nefinančních ukazatelích zpětně odkazuje právě na výroční zprávu.

 

Jakým směrem by se měl nefinanční reporting dál ubírat?

  • Měl by být doplněn o "návod" nebo doporučení, co má být nezbytně součástí zprávy a umožnit tak porovnatelnost;
  • Regulátor by měl sladit požadované informace, které jsou aktuálně v legislativě roztříštěné - některé jsou ukotveny v zákoně o účetnictví, jiné - např. diverzita - v zákoně o kapitálových trzích;
  • Mělo by být zřejmé, kdo odpovídá za kontrolu reportingu a kdo - jaká entita veřejné správy - je orgánem, na který se může firma obrátit o radu nebo zpětnou vazbu;
  • Neměl by společnosti na českém trhu dále svazovat a úkolovat - samy jsou si v souladu s principy udržitelnosti a odpovědnosti vědomy toho, že sledovat a vyhodnocovat nefinanční ukazatele je pro ně v dlouhodobém horizontu přínosné a přispívá k efektivitě.

 

12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: