příběhy firem

Nefinanční reporting: ČEZ

Skupina ČEZ je další ze společností, které působí v České republice, jichž se podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví týká počínaje letošním rokem povinnost reportovat nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, a to v souladu s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU do českého právního systému. Vydala proto vedle své výroční zprávy ještě Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ v roce 2017.

 

Útvar udržitelný rozvoj, do jehož agendy náleží nefinanční reporting a tvorba zprávy, je v řídící působnosti členky představenstva a ředitelky divize správa Michaely Chaloupkové, která je leaderem udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Za sběr a přípravu dat do zprávy odpovídá primárně útvar nefinanční reporting, který spolupracuje napříč celou společností a s garanty 149 dceřiných společností v ČR i zahraničí.

 

Společnost se zapojila do tvorby právního rámce pro zveřejňování nefinančních informací a podílela se na připomínkování souvisejících legislativních návrhů. Podoba transpozice směrnice EU do české legislativy je podle Skupiny ČEZ vyhovující: definice základních oblastí reportování umožňuje firmám uchopit nefinanční reporting co nejefektivněji. Do budoucna se předpokládá postupná digitalizace a automatizace sběru dat v rámci Skupiny ČEZ.

 

Historie vydávání zpráv o odpovědnosti a udržitelnosti se ve Skupině ČEZ datuje od roku 2003, kdy vyšla první zpráva o společenské odpovědnosti v tištěné podobě. První elektronická zpráva byla publikována za období 2008-2009. „Na tyto zprávy navazují prozatím dvě Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ podle metodiky GRI za rok 2016 a zpráva aktuální. Ta je nejen v souladu se standardy GRI, ale pracujeme v ní i se záměrem report postupně napojit na cíle SDGs. Důležité je také zmínit, že naše zpráva je výstupem nefinančního reportingu za celý konsolidační celek Skupiny ČEZ, tedy za 149 společností v České republice i zahraničí. Všechny společnosti odpovídají na stejné GRI ukazatele a reportují stavy programů a projektů Strategie udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ - Energie pro budoucnost," uvádí Ivana Šturmová, manažerka útvaru udržitelný rozvoj. 

 

Pro Skupinu ČEZ je podstatné srovnání s jinými firmami: sleduje zprávy napříč odvětvím evropské a světové energetiky, tak reporty publikované korporátním prostředím v ČR. Snaží se maximálně reflektovat očekávání stakeholderů, která se promítají do aktualizované strategie udržitelného rozvoje SKČ. Pro zpětnou vazbu stakeholderů je určena mj. Etická linka, kam mohou hlásit podezření z neetického nebo protiprávního jednání. K dotazům a komentářům třetích stran je k dispozici adresa energieprobudoucnost@cez.cz.

Co všechno lze ve zprávě najít?

  • vyhodnocení vybraných cílů
  • všechny informace související s udržitelností a odpovědností 
  • klíčové dokumenty etického chování a firemní kultury (Politika etického chování, Desatero etického kodexu, Standard etického chování ve Skupině ČEZ, Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí, Závazek etického chování pro obchodní partnery a dodavatele, Pět principů firemní kultury)

Zpráva má rozsah přibližně 100 stran. Její samotná příprava trvá přibližně šest měsíců, přičemž zahrnuje sběr dat v online prostředí, konsolidaci, grafický návrh a překlad do angličtiny. Sledování nastavených cílů, zlepšování postupů a benchmarking probíhají průběžně po celý rok. Report je kontrolován útvary centrálního controllingu, právního, corporate compliance a interního auditu.  

 

Výzvy při tvorbě zprávy

  • široká působnost společnosti a zaměření společností, jejichž vstupy jsou ve zprávě konsolidovány
  • slaďování reportů různě velkých společností v ČR i zahraničí
  • rozdílné legislativní podmínky a evidence dat v České republice a zahraničí např. pro oblast distribuce elektřiny

 

12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: