příběhy firem

Strategii udržitelného rozvoje jede ČEZ s energií

Skupina ČEZ je energetické seskupení, které působí v řadě zemí Evropy s centrálou v České republice. Skupinu reprezentuje 150 různě velkých společností. Odpovědné podnikání a téma udržitelnosti mají pevné místo ve firemní vizi, stejně jako záměr komunikovat se zainteresovanými stranami včas, dostatečně a srozumitelně.

 

Udržování dlouhodobých dobrých vztahů s různými stakeholdery je pro společnost zásadní. Mezi již tradiční formy patří pozitivní pracovněprávní vztahy se zaměstnanci, přímý kontakt se zákazníky, dodavateli a zástupci samosprávy a vzdělávacích institucí, komunikace s médii, účast na odborných fórech a diskusích či obousměrná komunikace s akcionáři či investory.

 

Mnoho cílových skupin stakeholderů vyžaduje dostatečné interní i externí formy informování. Výrazně byla například posílena komunikace na korporátních profilech sociálních sítí. Povinné je vykazování finančního reportování v podobě výroční zprávy. Skupina ČEZ opakovaně dobrovolně vydává zprávy o odpovědném podnikání v podobě elektronických publikací. Toto informování komplexního charakteru považuje s ohledem na svou velikost i obor podnikání za samozřejmé a od stakeholderů očekávané.

 

Poslední zveřejněná zpráva „Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2016 s názvem Energie pro budoucnost" obsahuje v rámci odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje informace o naplňování 39 programů naplňujících pět strategických cílů, které navazují na podnikatelskou strategii.

Základní priority strategie udržitelného rozvoje:

 

-         Zajistit udržitelný provoz

-         Být dobrým partnerem

-         Přinášet užitečná řešení zákazníkům

-         Umožnit transformaci energetiky

-         Nastartovat motor inovací

 

Zpráva je rozdělena do tří hlavních kapitol. První představuje společnost, druhá obsahuje příběh vzniku zprávy a obsah strategie udržitelného rozvoje, se kterým jsou propojeny odpovědi na relevantní textové GRI ukazatele. Ve třetí části jsou uvedeny konsolidované výsledky nefinančního reportu v rejstříku GRI ukazatelů. Tato zpráva představuje Skupinu ČEZ nejen jako formální instituci, ale přibližuje i vztahy se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými osobami a institucemi.

 

Nedílnou, závěrečnou součástí zprávy o udržitelném rozvoji je tabulkový GRI Index s nefinančními daty podle mezinárodní metodiky GRI Standards. Závěr zprávy tak tvoří tabulky pro okruh odborně informovaných čtenářů.

Již průběh zpracování zprávy je procesem zhodnocování a přípravy pro další zlepšování. Podle zásady úplnosti probíhal sběr dat interně ve společnostech napříč konsolidačním celkem Skupiny ČEZ, zahrnuty byly všechny právní subjekty Skupiny ČEZ v České republice i v zahraničí.

Další zprávy, vydávané v roční periodicitě budou stakeholdery seznamovat i s vývojem v reportování a dosahováním zkvalitňování oblasti udržitelného rozvoje.

 

Komunikace o nefinančním reportingu probíhá interně již během nastavení on-line prostředí sběru většiny dat, následně komunikace pokračuje po vydání zprávy informováním zaměstnanců aktualitou na intranetu, průběžně v interním časopise i dalšími komunikačními kanály včetně osobních setkání či anket pro zaměstnance. Pro externí informování a zpětnou vazbu využíváme záložku firemního webu nazvanou „udržitelný rozvoj", ve které je umístěna aktuální zpráva společně se zprávami předešlými www.cez.cz/zpravaoudrzitelnosti. Zpráva v českém i anglickém jazyce je zveřejněna také v části pro investory. K dispozici je e-mailová adresa energieprobudoucnost@cez.cz pro dotazy z řad veřejnosti, probíhají pravidelné kvalitativní i kvantitativní průzkumy a o zprávě jsme například informovali i všechny průvodce na našich infocentrech.

 

Komplexní Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2016 chce externě oslovit co nejširší spektrum zájmových skupin, které žádají informace, ale též vstřebávat interní sebereflexi, a to ve větším rozsahu, než od roku 2017 nově ukládá zákonná povinnost.

 

Zpracování konsolidované zprávy s dobrovolně zahrnutým rozsáhlým nefinančním reportingem je výsledkem spolupráce zaměstnanců z týmu udržitelného rozvoje, mnoha garantů dat i dalších kolegů v duchu aktuálních moderních trendů v oblasti udržitelného rozvoje a odpovědného podnikání.

 

12345...23Další

TOP OF 2019 podporují: