Společensky prospěšný projekt 2017

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou ve vašem případě relevantní, a dle potřeby doplňte další informace.

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

Podpora komunity jako součást firemní strategie CSR

1. Sledujete / vyhodnocujete přínos své politiky v oblasti podpory společnosti a místní komunity?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

2. Jedná se o periodický, soustavný proces?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

3. Uveďte, které parametry sledujete, jaké nástroje pro vyhodnocení využíváte a jakých jste dosáhli výsledků.


Toto pole je NEPOVINNÉ

4. Je podpora společnosti a místní komunity explicitně obsažena ve výroční zprávě společnosti, ve zprávě o udržitelném rozvoji, CSR reportu nebo v jiných firemních materiálech?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Pokud ano, uveďte, o jaké konkrétní materiály se jedná a jaké informace jsou v nich obsaženy. Případně doplňte odkaz na materiál zveřejněný na webu nebo jinde.

Toto pole je NEPOVINNÉ

5. Vaše projekty v oblasti podpory komunity


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Vybraný projekt v oblasti podpory komunity

Toto pole je NEPOVINNÉMaximální rozsah 100 znaků včetně mezer, není bodováno

1. Stručný popis vybraného projektu


Toto pole je povinné Stručně a výstižně popište váš projekt jako celek. U projektů, které se dostanou do užšího výběru, bude tento popis zveřejněn při vyhlašování výsledků a v médiích. Popis tedy formulujte s ohledem na tuto skutečnost. Uveďte:
 • důvody / motivaci k realizaci projektu,
 • celkové trvání a vývoj projektu,
 • způsob realizace jednotlivých aktivit,
 • dosažené výsledky a jejich význam pro společnost i firmu a její zaměstnance.

2. Cíle projektu


Toto pole je povinné Popište:
 • na jaké cílové skupiny či tematické oblasti se projekt zaměřuje a proč (lidé s určitou formou znevýhodnění, senioři, talentovaní studenti apod.) a jaké společenské či místní problémy řeší,
 • jaké jsou konkrétní cíle projektu v oblasti řešení společenských problémů a zlepšování kvality života,
 • jaké jsou cíle projektu pro firmu jako takovou – tj. proč se firma rozhodla realizovat právě daný projekt (zlepšení vztahů s klienty a dodavateli, zvýšení produktivity práce, zlepšení reputace firmy a jejího postavení na trhu práce, apod.).
 • na základě jakých kritérií posuzujete naplnění cílů projektu.

3. Zdroje pro realizaci projektu


Toto pole je povinné Popište, jaké zdroje pro realizaci projektu máte k dispozici:
 • finanční zdroje (alokované finanční prostředky),
 • lidské zdroje (úvazky na řízení a koordinaci projektu apod.),
 • materiální zdroje (využívání technického vybavení či prostor apod.),
 • ostatní zdroje (př. know-how, zboží a služby poskytnuté zdarma v rámci spolupráce s partnery apod.).
 • podařilo se vám pro projekt získat finance nebo podporu i z jiných než vašich interních zdrojů?

4. Průběh projektu


Toto pole je povinné Popište způsob realizace projektu – tj. jak projekt ve vaší firmě prakticky funguje:
 • jaké aktivity v rámci projektu realizujete,
 • jakým způsobem je do projektu zapojeno vedení firmy a zaměstnanci,
 • jak oslovujete cílové skupiny,
 • zda a jak pro účast v projektu oslovujete a motivujete zákazníky,
 • jak v rámci projektu spolupracujete s veřejně prospěšnými organizacemi či dalšími partnery,
 • s jakými problémy jste se v rámci realizace projektu potýkali a jak jste tyto problémy vyřešili.

5. Partnerství


Toto pole je povinné Popište spolupráci s partnery z neziskového či veřejného sektoru, kteří jsou nebo byli do projektu zapojeni. Uveďte:
 • název a základní charakteristiku všech partnerů (např. NNO zabývající se ochranou životního prostředí),
 • formu vašeho partnerství (formální, neformální),
 • úlohu a konkrétní formu zapojení jednotlivých partnerů.

6. Dosažené výsledky


Toto pole je povinné Popište, čeho jste v průběhu realizace projektu dosáhli. Podařilo se vám naplnit stanovené cíle? Uveďte okamžité výstupy i výsledky či dopady v dlouhodobém časovém horizontu:
 • jaké jsou přímé výstupy vašeho projektu a přínosy pro společnost a místní komunitu - jaké konkrétní změny jste v rámci realizace projektu dosáhli, v čem konkrétně jste pomohli společnosti, místní komunitě či veřejně prospěšnému sektoru,
 • ,
 • v jakém rozsahu jste projekt zrealizovali,
 • jaká byla zpětná vazba na projekt ze strany partnerských organizací,
 • jaký má projekt dlouhodobý přínos pro firmu a dopad na rozvoj udržitelného podnikání,
 • jak výsledky projektu interně i externě komunikujete.

7. Inovace projektu


Toto pole je povinné Popište, v čem je váš projekt výjimečný a inovativní, jaká nová řešení jste aplikovali:

8. Rozvoj projektu


Toto pole je povinné Popište, jakým způsobem budete projekt v příštích letech rozvíjet a proč a jak zajistíte jeho dlouhodobou udržitelnost:

Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření:

Přihlášení
Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


TOP OF 2017 podporují: