Nejangažovanější zaměstnanci 2017

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou v případě vašeho projektu relevantní, a dle potřeby doplňte další informace.

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

1. Název projektu


Toto pole je povinné

2. Stručný popis projektu


Toto pole je povinné Stručně a výstižně popište váš projekt jako celek. U projektů, které se dostanou užšího výběru, bude tento popis zveřejněn při vyhlašování výsledků a v médiích. Popis tedy formulujte s ohledem na tuto skutečnost. Uveďte:
 • důvody / motivaci k realizaci projektu,
 • formy podpory odborné pomoci,
 • celkové trvání a vývoj projektu,
 • způsob realizace jednotlivých aktivit,
 • dosažené výsledky a jejich význam pro společnost, firmu i její zaměstnance.

3. Cíle projektu


Toto pole je povinné Popište:
 • na jaké cílové skupiny či tematické oblasti se projekt zaměřuje a proč (lidé s určitou formou znevýhodnění, senioři, životní prostředí apod.), jaké společenské či místní problémy řeší a s jakým výsledkem,
 • jakou formu pomoci zaměstnanci poskytují, zda je obsahem projektu odborná pomoc veřejně prospěšným organizacím, na jaké konkrétní oblasti je tato pomoc zaměřena a proč (projektové řízení, strategické plánování, právní, finanční, marketingové poradenství apod.),
 • jaké jsou cíle projektu pro firmu jako takovou – tj. proč se firma rozhodla realizovat právě daný projekt (zvýšení produktivity práce, zlepšení reputace firmy a jejího postavení na trhu práce, snížení fluktuace, snížení absencí z důvodu nemoci, snížení nákladů na přijímání zaměstnaných či vzdělávání apod.),
 • jaké jsou konkrétní cíle projektu v oblasti zaměstnanecké politiky a řízení lidských zdrojů (zvýšení spokojenosti a motivovanosti zaměstnaných, rozvoj kompetencí a dovedností zaměstnaných, apod.).

4. Zdroje pro realizaci projektu


Toto pole je povinné Popište, jaké zdroje pro realizaci projektu máte k dispozici:
 • finanční zdroje (alokované finanční prostředky),
 • lidské zdroje (úvazky na řízení a koordinaci projektu apod.),
 • materiální zdroje (využívání technického vybavení či prostor apod.),
 • ostatní zdroje (př. know-how, zboží a služby poskytnuté zdarma v rámci spolupráce s partnery apod.).

5. Průběh projektu


Toto pole je povinné Popište způsob realizace projektu - tj. jak projekt ve vaší firmě prakticky funguje:
 • jaké aktivity v rámci projektu realizujete,
 • jak pro účast v projektu oslovujete a motivujete zaměstnance,
 • jak motivujete zaměstnance pro odbornou pomoc,
 • jaké konkrétní aktivity zaměstnanci vykonávají,
 • jaký podíl z celkově realizované pomoci tvoří odborná pomoc,
 • jakým způsobem je do projektu zapojeno vedení firmy,
 • jak je projekt propojen se strategií řízení lidských zdrojů a s plánem firemního vzdělávání,
 • jak v rámci projektu spolupracujete s veřejně prospěšnými organizacemi a partnery,
 • s jakými problémy jste se v rámci realizace projektu potýkali a jak jste tyto problémy vyřešili.

6. Dosažené výsledky


Toto pole je povinné Popište, čeho jste v průběhu realizace projektu dosáhli. Podařilo se vám naplnit stanovené cíle? Uveďte okamžité výstupy i výsledky či dopady v dlouhodobém časovém horizontu:
 • jaké jsou přímé výstupy vašeho projektu – jaké konkrétní změny jste v rámci realizace projektu dosáhli, v čem konkrétně jste pomohli veřejně prospěšnému sektoru (profesionalizace managementu organizací, podpora realizovaných projektů, úpravy prostor, přínos pro klienty apod.),
 • v jakém rozsahu jste projekt zrealizovali – kolik jste zrealizovali akcí, kolik zaměstnaných se do projektu zapojilo, jaký procentuální podíl tito lidé tvoří z celkového počtu zaměstnanců, kolik hodin práce jste věnovali veřejně prospěšnému sektoru, kolika osobám / organizacím jste v rámci projektu pomohli,
 • jaké jsou výsledky a dopady odborné pomoci,
 • jaká byla zpětná vazba na projekt – nakolik byly okamžité konkrétní výstupy přínosné pro veřejně prospěšné organizace, jejich klienty a vaše zaměstnance,
 • jak zapojení do projektu ovlivnilo vaše zaměstnance (zda získali nové dovednosti, rozvinuly se jejich osobní hodnoty, zvýšila se jejich motivace pro práci pro vaši firmu apod.),
 • jaký má projekt dlouhodobý přínos pro firmu a dopad na rozvoj udržitelného podnikání (zda se zlepšila motivovanost zaměstnaných, zlepšila produktivita práce, snížila fluktuace apod.),
 • jak výsledky projektu interně i externě komunikujete.

7. Inovace projektu


Toto pole je povinné Popište, v čem je váš projekt výjimečný a inovativní, jaká nová řešení jste aplikovali:

8. Rozvoj projektu


Toto pole je povinné Popište, jakým způsobem budete projekt v příštích letech rozvíjet a proč a jak zajistíte jeho dlouhodobou udržitelnost:

Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření:

Přihlášení
Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


TOP OF 2017 podporují: