Leader v životním prostředí 2017
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou v případě vašeho projektu relevantní, a dle potřeby doplňte další informace.

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

Ochrana životního prostředí jako součást firemní strategie CSR

1. Je ochrana životního prostředí zakotvena ve strategických dokumentech vaší firmy?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Pokud ano, popište, o jaké dokumenty se jedná a jak je rozvíjíte, aktualizujete a pracujete s nimi.

Toto pole je NEPOVINNÉ

2. Sledujete / vyhodnocujete přínos své politiky v oblasti ochrany životního prostředí?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

3. Vaše projekty v oblasti ochrany životního prostředí


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Vybraný projekt v oblasti ochrany životního prostředí

Toto pole je NEPOVINNÉ

1. Stručný popis vybraného projektu


Toto pole je povinné Stručně a výstižně popište váš projekt jako celek. U projektů, které se dostanou užšího výběru, bude tento popis zveřejněn při vyhlašování výsledků a v médiích. Popis tedy formulujte s ohledem na tuto skutečnost. Uveďte:
 • důvody / motivaci k nastavení vašeho projektu,
 • celkové trvání a vývoj projektu,
 • způsob realizace jednotlivých aktivit,
 • dosažené výsledky a jejich význam pro firmu a její zaměstnance.

2. Cíle projektu


Toto pole je povinné Popište:
 • proč jste se rozhodli projekt realizovat - jaký je jeho záměr a jaký problém v oblasti ochrany životního prostředí řeší,
 • jaké jsou konkrétní cíle projektu,
 • jak měříte míru dosažení cílů a jaké indikátory k tomu využíváte (např. ekologická stopa),
 • jaké cílové skupiny osob se do projektu zapojují (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři atd.) a proč.

3. Zdroje pro realizaci projektu


Toto pole je povinné Popište, jaké zdroje pro realizaci projektu máte k dispozici:
 • finanční zdroje (alokované finanční prostředky),
 • lidské zdroje (úvazky na řízení a koordinaci projektu apod.),
 • materiální zdroje (využívání technického vybavení či prostor apod.),
 • ostatní zdroje (př. know-how, zboží a služby poskytnuté zdarma v rámci spolupráce s partnery apod.).

4. Průběh projektu


Toto pole je povinné Popište způsob realizace projektu tj. jak projekt ve vaší firmě prakticky funguje:
 • jaké aktivity realizujete,
 • jak se zapojují cílové skupiny (osvěta a vzdělávání, využití know-how, atd.), jak je oslovujete a motivujete,
 • jakým způsobem je zapojeno vedení firmy a zaměstnanci,
 • jak spolupracujete s partnery,
 • s jakými problémy jste se potýkali a jak jste tyto problémy vyřešili.

5. Dosažené výsledky


Toto pole je povinné Popište, čeho jste dosáhli. Uveďte okamžité výstupy i výsledky či dopady v dlouhodobém časovém horizontu:
 • jaké jsou přímé výstupy vašeho projektu,
 • zda se vám podařilo dosáhnout stanovených cílů, příp. do jaké míry,
 • jaké jsou přínosy pro firmu (např. výstupy pozitivně ovlivňují odbyt produktů či služeb firmy, zlepšují image a postavení firmy na trhu, snižují náklady na činnost firmy atd.),
 • jaká byla zpětná vazba (od cílové skupiny, zaměstnanců, veřejnosti, atd.)
 • jaký má projekt dlouhodobý přínos pro firmu a dopad na rozvoj udržitelného podnikání,
 • jak výsledky interně i externě komunikujete.

6. Inovace projektu


Toto pole je povinné Popište, v čem je váš projekt výjimečný a inovativní, jaká nová řešení jste aplikovali:

7. Rozvoj projektu


Toto pole je povinné Popište, jakým způsobem budete projekt v příštích letech rozvíjet a proč a jak zajistíte jeho dlouhodobou udržitelnost:

Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření:

Přihlášení
Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


TOP OF 2017 podporují: